Vind hier uw product

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere en meer bepaald in de bestelbons van de koper, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.

Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst, er kan alleen schriftelijk worden van afgeweken.

2. BESTELLINGEN

Rechtstreekse of de door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen zijn slechts verbindend voor de firma na onze schriftelijke orderbevestiging.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde gegevens of toestellen te wijzigen en de invoer of de productie van toestellen te stoppen, zonder voorafgaande verwittiging en zonder enige verplichting anderzijds, zonder dat de koper recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

3. PRIJZEN

Onze prijzen zijn volstrekt netto zonder verpakking of portkosten, B.T.W. en andere fiscale lasten en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen. De prijzen in onze prijslijsten, aanbiedingen en offertes van de firma zijn vrijblijvend.
Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte en zelfs na de aanvaarding van de bestelling de aankoop-en inkoopprijzen wijzigingen zouden ondergaan, is het de firma toegelaten haar aanbieding of offerte aan te passen of een verandering van de prijzen, waarop de bestelling werd gedaan, door te voeren.

4. BETALING

Alle leveringen geschieden tegen terugbetaling, afhalingen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van de firma, zonder enige vorm van korting.
Personeelsleden, vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn niet gerechtigd om een bedrag van onze schuldvorderingen of rekeningen te innen, buiten een geschreven mandaat.
Enkel de kwijtingen ondertekend door de bevoegde bestuurders van de firma worden erkend als geldige ontlastingsstukken.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de acht dagen of op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag.

5. STRAFBEPALING

Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur binnen de acht dagen of op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125€, opeisbaar van rechtsweze en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Gerechtskosten evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

6. VERZENDING

Indien de goederen dienen te worden verzonden, gebeurt dit op uitdrukkelijk verzoek van de klant en worden de goederen toch geacht aanvaard te zijn in de bedrijfszetel van de firma.
Indien de goederen worden verzonden zonder dat de koper voorafgaandelijk de goederen heeft gecontroleerd, worden deze geacht in goede staat te zijn geleverd en te zijn verzonden en reizen de goederen voor rekening, op kosten en risico van de bestemmeling, zelfs indien de verzending franco gebeurt.

Klachten betreffende het verlies of beschadiging van de goederen dienen steeds gericht te worden aan de transportmaatschappij.
Verlies of beschadiging van de goederen kan niet worden ingeroepen als reden tot niet betaling of gedeeltelijke betaling der goederen.

7. LEVERINGSTERMIJN / LEVERPLAATS

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.
Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
De levering gebeurt bij de verkoper, en zoals omschreven op bestelbon, reservatie of factuur. Indien een uiterste leverdatum schriftelijk overeengekomen is zijn de gebruikelijke toleranties eigen aan handel en industrie van toepassing.

8. EIGENDOMSRECHT

Behoudens andersluidende overeenkomst behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten. In geval van betaling per cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts op het ogenblik der uitbetaling van de cheque of wissel.

In geval van faillissement of inbeslagname zal de koper kennis geven van dit eigendomsvoorbehoud en de verkoper onmiddellijk verwittigen en behoudt de firma zich het recht voor de onbetaalde of gedeeltelijk betaalde goederen terug te vorderen volgens de voorwaarden voorzien bij de wet.

9. JURISDICTIE

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar en op alle overeenkomsten is de Belgische wetgeving van toepassing.
De koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil voor te leggen aan de Rechtbanken van Gent bevoegd voor de zetel van de verkoper.